اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سعید امامی مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهیان مركز تبريز / tabrizhodat@gmail.com 04133392112 2112
حسنيه عبدالرحيمي کارشناس اجرایی و آموزش واحد خواهران 04133392113 2113